انرژی گرمایی « Thermal Energy   »

- یک نمونه ماده از تعداد بسیاری ذره « مولکول ، اتم یا یون » تشکیل شده است . هر یک از این ذرات دارای جنبش های مختلفی [ انتقالی ، ارتعاشی ، دورانی یا چرخشی و...] هستند.

*) به مجموع انرژی های جنبشی « انتقالی ، دورانی یا چرخشی و ... » ذرات سازنده ی یک نمونه ماده [ انرژی گرمایی ] آن نمونه ماده می گویند.

- واحد اندازه گیری انرژی گرمایی در دستگاه « SI » ژول « J » است . اما استفاده از کالری « cal » که واحد قدیمی تر است هنوز هم متداول است.

*) یک کالری مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک گرم آب از « 5/14 درجه ی سانتی گراد به 5/15 درجه » در فشار ثابت است.

*) یک کالری برابر: [ 184/14 ژول ، J 184/14 = cal1] است.

- ژول و کالری هر دو واحد کوچکی هستند. در عمل، بیشتر از « کیلو ژول، KJ » و «کیلوکالری، Kcal » ، استفاده می شود.

*) یک [ ترمی ] برابر « 1000 کیلو ژول » است .

گرما « Heat » : انرژی گرمایی انتقال یافته از جسمی به جسم دیگر را گرما می گویند. بنابر این واحد گرما همان واحد انرژی گرمایی است. گاهی اوقات این دو اصطلاح در معنای یکدیگر نیز به کار می روند. امروزه می دانیم که گرما صورتی از انرژی است که از جسم گرم تر به جسم سرد منتقل می شود.

- این شکل از انرژی تنها در صورتی انرژی گرمایی نامیده می شود که در جریان انتقال از جسمی به جسم دیگر باشد و به محض اینکه به جسمی منتقل شد، به شکل انرژی درونی آن جسم در می آید و دیگر صورتی از انرژی گرمایی نیست.

- هنگامی که یک جسم گرم باشد، انرژی درونی ان بیشتر از آن زمانی است که آن جسم سرد است.

*) انرژی درونی یک جسم را به صورت مجموع انرژی های جنبشی و پتانسیل مولکول های آن جسم تعریف می کنیم.

دما ( Temperature ): میانگین انرژی های جنبشی ذرات تشکیل دهنده ی یک ماده است.

- دمای بالاتر نشان دهنده ی آن است که شدت جنبش های ذرات ماده بیشتر است.

- دما همچنین جهت انتقال خود به خودی انرژی گرمایی را مشخص می کند.

- گرما از جسم گرم تر« دارای دمای بیشتر » به جسم سردتر « دارای دمای کمتر » منتقل   می شود و این انتقال ، تا زمانی که دمای دو جسم برابر شود و اصطلاحاً به [ تعادل گرمایی ] برسند ادامه می یابد.

*) در واقع برای مقایسه ی شدت حرکت ذره ها با هم، از کمیتی نسبی به نام « دما » استفاده می کنند. یا دما معیاری از میانگین ( متوسط ) سرعت حرکت ذره های یک ماده است.

باافزایش دما ، میانگین شدت و سرعت حرکت ذره ها بیشتر می شود. پس ، در دو جسم که دمای برابر دارند ، میانگین سرعت حرکت ذره ها برابر است.

 

*) ریشه واژه سانتی گراد: سانتی گراد از واژه های لاتین « سنتوم، Centum » به معنی «صد» و گرادوس « Gradus » به معنی یک در جه گرفته شده است.

- مقیاس قارنهایت، به یاد [ دانیل گابریل فارنهایت ابزارساز آمستردامی «هلندی» ] که برای اولین بار جیوه را در سال 1724 میلادی به عنوان ماده ی دماسنجی به کاربرد، نام گذاری شده است.

- در مقیاس فارنهایت نفاط ذوب یخ و جوش آب به ترتیب با اعداد 32 و 212 نشان داده     می شوند.

دماسنج چیست؟ 

- دما را با ابزاری به نام دماسنج اندازه می گیرند.

- به عبارت دیگر دماسنج وسیله ای است که دمای یک سیستم را به روش کمی اندازه گیری می کند.

- آسان ترین روش اندازه گیری دما دست یابی به ماده ای است که ویژگی خاصی از آن [مثل حجم ، مقاومت الکتریکی ، رنگ ، انقباض و انبساط ، تغییر فشار گاز و مانند اینها ] به طور منظم با دما تغییر کند.

- وقتی مخزن دماسنج را درون یک ماده ی معین مثلاً مقداری آب قرار دهیم ، پس از مدتی با آن تعادل گرمایی می رسد «با آب هم دما می شود ».

- در این هنگام دمایی که دماسنج نشان می دهد همان دمای آب است.

- در واقع اساس کار یک دماسنج از هر نوعی که باشد بر پایه ی اندازه گیری « تغییر یک ویژگی فیزیکی » است.

*) برای تبدیل از سلسیوس به فارنهایت : درجه سانتی گراد را در ( 8/1 ) ضرب و ( 32) را به آن اضافه کنید.

- سر ویلیام سیمنز ، در سال 1871 ، دماسنجی را پیشنهاد کرد که واسطه ی آن یک رسانای فلزی بود و مقاومت آن با دما تغییر می کرد. فلز پلاتین در دماهای بالا اکسید   نمی شد و تغییر نسبتاً یکنواختی در مقاومت بادما در محدوده ی وسیع دارد.

- دماسنج مقاوم پلاتینی امروزه به طور گسترده به عنوان دماسنج « ترمو الکتریکی » به کار برده می شود و محدوده های دمائی بین [ 260 تا c   1235 ] را پوشش می دهد.

- سیبک در سال 1826 ، به این نتیجه رسید که وقتی سیم های فلزات مختلف در یک سر به هم جوش و گرما داده شوند جریانی از یک سیم به سیم دیگر جاری خواهد شد. نیروی محرکه ی الکتریکی تولید شده می تواند به طور کمی به دما مرتبط شده و در نتیجه، سیستم به عنوان یک دماسنج معروف به رفع گرمائی به کار برده می شود. رفع گرمائی در صنعت استفاده می شود و در آن از فلزات مختلف [ پلاتین و پلاتین- رودیم ] ، [ نیکل-کروم و نیکل و آلومینیوم ] استفاده می شود.

*» برای اندازه گیری دماهای بسیار کم ، مغناطیس پذیری یک ماده ی پارامغناطیس ی «مثل بیسموت » به عنوان کمیت فیزیکی دماسنجی به کار برده می شود. در مورد بعضی عناصر، مغناطیس پذیری به طور معکوس با دما تغییر می کند.

- بلورهائی از قبیل [ منیزیم نیترات سدیم دار و زاج پتاسیوم کروم دار] برای اندازه گیری دماهای تا « K 05/0 » به کار برده شده اند.

- این بلور ها در محدوده ی هلیم مایع درجه بندی  می شوند

است

 چرا بدن، دمای خود را تقریباً ثابت نگه می دارد؟

*» بسیاری از فرآیند های زیستی در بدن، تحت کنترل آنزیم ها انجام می شود. با افزایش دما ، اغلب آنزیم ها تغییر ساختار می دهند یا تخریب می شوند و عملکرد آنها مختل و فرآیند های زیستی متوقف می شود.

- برای مثال در دمای بالا تر از (C 41 ) [ به خصوص در کودکان ] تشنج به شخص دست می دهد و آسیب های جدی به مغز وارد می شود.

گرمازدگی- نیز در دمای (C  41 ) اتفاق می افتد. در این حالت، تولید عرق متوقف و پوست داغ و خشک می شود. سرعت ضربان قلب افزایش می یابد و تنفس تند و ضعیف می شود، شخص گرمازده بی حال شده و به حالت[ کوما Coma ] می رود.

*» بهترین درمانی که باید بسیار سریع برای شخص گرمازده انجام دهید، این است که او را در حمام آب یخ غوطه ور سازید.

سرما زدگی- در سرما زدگی ، دمای بدن تا حدود (C  5/28 ) پایین می آید. شخص سرما زده رنگ پریده به نظر می رسد و ضربان قلب او نا مرتب می شود.

*» در دمای زیر (C  7/26 ) شخص از هوش می رود و تنفس او کند و ضعیف می شود و اکسیژن بافت کاهش می یابد. در این حالت ، برای تهیه ی اکسیژن و افزایش حجم خون باید از[ سرم قندی- نمکی ] استفاده کرد.

- کاهش دما و کند شدن ضربان قلب در جراحی قلب به کا می آید . برای انجام [ جراحی قلب باز ] ، دمای بدن بیمار را تا حدود « C  28-30» پائین می آورند. برای مثال در پیوند عروق کرونر ، قلب بیمار از گردش طبیعی جریان خون جدا می شود و برای کند شدن فعالیت های زیستی و وارد شدن کمترین آسیب ممکن به بافت قلب ، تا [ زیر دمای C  15 ] سرد   می شود.

-  در طول جراحی ، قلب [ با یک محلول نمکی C  4 ] شست و شو داده می شود.

کوما Coma : کوما حالتی است که به نظر می رسد فرد خواب است در حالی که قادر به احساس یا پاسخ به تحریکات خارجی و نیاز های درونی نیست.

گرما و تغییر جنسیت :

جنسیت تخم های برخی خزندگان ، مثل لاک پشت ها و تمساح ها، با مقدار گرمائی که به آنها می رسد، تعیین می شود.

اندازه گیری گرما ( کالری ):

- گرما به طور معمول بر حسب یکای کالری « Cal » در وسیله ای به نام گرماسنج «کالریمتر» اندازه گیری می شود.

*» یک کالری گرمای مورد نیاز برای بالا بردن دمای [ یک گرم (1g ) آب به میزان یک درجه ی سانتی گراد (    1 ) ] است.

- یک کیلو کالری (Kcal ) برابر ( 1000 کالری ) است.

انواع گرماسنج ( کالریمتر ):

1- گرماسنج ساده- که به طور معمول برای تعیین ظرفیت گرمای ویژه ی فلزها به کار      می رود. در این گرماسنج، نمونه گرمای خود را به آب اطراف محفظه ی نمونه می دهد. گرماسنج، این گرما را درون آب نگه می دارد. مقدار آب و افزایش دمای آب، مشخص می کند که گرمای نمونه چند کالری است.

2- گرماسنج بمبی: که اغلب برای اندازه گیری گرمای آزاد شده از سوختن مواد به کار      می رود. این گرماسنج دارای دو محفظه است.

- محفظه ی بیرونی آن حاوی مقداری آب، همزن و دماسنج است و در محقظه ی درونی، ظرف نمونه قرار دارد.

- فضای درونی محفظه از گاز اکسیژن پر شده است. با عبور جریان از یک رشته که به منبع الکتریکی متصل است و درون ظرف نمونه قرار دارد، واکنش سوختن آغاز می شود.

- گرمای آزاد شده ، آب درون محفظه ی بیرونی را گرم می کند.

*» تغییر دما و مقدارآب ، تعیین کننده ی گرمای سوختن نمونه است.

3- گرماسنج لیوانی: این گرماسنج برای اندازه گیری گرمای حاصل از فرآیند های فیزیکی و شیمیایی به کار می رود.

- این گرماسنج از یک لیوان پلاستیکی دردار که به وسیله ی پشم شیشه یا پارچه ی پشمی عایق بندی شده و در آن دماسنجی قرار دارد درست شده است.

4- گرماسنج شعله ای: که برای اندازه گیری ارزش غذایی مواد آلی خوردنی « غذائی » مانند [ روغن، مواد قندی و ... ] به کار می رود.

- نمونه ی مایع پس از سوختن ، آب اطراف محفظه ی سوختن را گرم می کند. تغییر دما و مقدار آب ، تعیین کننده ی گرمای سوختن نمونه است.

بیشتر بدانید:

- پخت سریع غذا در فرهای مایکروویو:

- با روشن کردن یک فر مایکروویو، امواج مایکروویو، که طول موج [ cm3-300] دارند و بخشی از طیف الکترو مغناطیسی هستند، به مولکول های غذا تابیده می شود و با حرکت درونی مولکول های غذا، تداخل و تمام غذا را به طور یکنواخت گرم می کند.

- این روش پخت با پخت معمولی غذا که در آن، ابتدا مولکول های سطح خارجی غذا گرم و سپس گرما به تدریج به مولکول های سطوح زیرین و مرکز غذا منتقل می شود، کاملاً متفاوت است. در فر مایکروویو، هم زمان تمام قسمت های غذا به طور یکنواخت گرم می شود. بنابراین زمان پخت بسیار کوتاه است

فرکانس های غذاپز:

- در آون ریز موج، ماده ی غذائی در معرض تابش هائی با فرکانس « بسامد » [GHZ3«سه گیگا هرتز یا سه میلیارد هرتز»] که با چرخش مولکول های آب مطابقت دارند، قرار می گیرد. با جذب این تابش ، انرژی دورانی مولکول های آب افزایش می یابد. این افزایش انرژی از طریق برخورد های مولکولی موجب بالا رفتن دمائی ماده ی غذائی می شود.

  با تشکر از آقای حسین علی زمانی


+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 7:57  توسط مسعود آتشی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
راه زندگی از مدرسه می گذرد و هدف مدرسه‌، تربیت برای فرداست نه برای امروز همچنان که احساس موفّقیّت امروز ، رمز موفّقیّت های فرداست .

پیوندهای روزانه
تعلیم و تربیت (شکراله صالحی)
دبستان دخترانه قیام(خانم محمدی)
دبستان مقصودی ورزنه( بوجاری)
قلم دانش آموز
دبستان شهیدجاوید
زندگی من(سحر)
آموزش ابتدایی (جعفری داراب)
دانش آموزان کلاس اولی من(فلاحی بوشهر)
پایه دوم ابتدایی -خانم رسولی دیر
یادداشت های یک معلم-شیما
عشق معلمی- گراوند
گروه آموزشی دشتستان
آب آبی دریا آبی-خانم دشتی
معلم ابتدایی(افشین)
انجمن ناشنوایان(شریعت احمدی)
ویست آوا - خوانسار
معلم توانا- سیدمحسن محمدی
بار امانت آسمان
ابتدایی(،نوروزی - کهریزک)
بچه های کلاس اولی من(فریده)
پیک آموزشی(لطفی - زرین شهر)
دفتر بابام(هادی-رشت)
آموزش ابتدایی(فیاض پور-مشهد)
بابا آب داد(موسوی-کنگان)
کاریکلماتور(سهراب گل هاشم)
آموزشگاه بدر(ویدا محمدی)
وکام 2(رامین مرادی-کرمانشاه)
آموزش ابتدایی شهرستان دشتی
پایه دوم ابتدایی( کشور کویت - مریم معظمی)
معلم نامه
آموزگاران (حیدر کاکاوند)
سپاس معلم
بزرگترین وبلاگ جهان شناسی
علوم تجربی (سراج زاده)
سایتهای آموزشی(احمد محمدنژاد)
اشعار سید محمدرضاهاشمی زاده
بانك اطلاعات آموزش پرورش ايران
مشاوره تحصیلی (حامد حیدری)
سازمان سنجش
گوگل
یاهو
روش تدریس (بابک اسماعیلی)
کودکان پیش دبستانی
مجلات رشد
صدای معلم صدای شماست
آموزش ابتدایی زیر بنای آموزش وپرورش
آموزش نیوز
گروه درسی دوم (آسیابی)
آموزگار (اصغرآمالی) ملکان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
شهریور ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
مهر ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
مرداد ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
آرشیو موضوعی
چرا شاد نیستیم؟
اگر قره‌قاج نبود
برقراری رابطه انسانی با کودک
مفاهیم نقاشی کو دکان
نکات دستوری بخوانیم وبنویسیم پنجم
تاریخچه زمین
پیشنهاد به مدیران آموزشگاهها
عنوان : طرح درس بخوانيم دوم
طرح درس فارسی پنجم
مهارت های زندگی
خلاقیت در کودکان
عصبانیت
رازهای دست دادن
نامه ابراهام لينكلن به آموزگار فرزندش
شیوه ی تصحیح دیکته ی (املای) فارسی در کلاس های دوم
شیوه ی تصحیح دیکته ی (املای) فارسی در کلاس اوّل
خاطره
كتاب علوم تجربی پایه اول دبستان (پنج فصل دوم)
به نظر شمادختران با هوش ترند یا پسران
در مورد کرم خاکی بیشتر بدانیم
اضطراب امتحان
سروده هایی ار آقای عسکر نجفی مدرس بخوانیم وبنویسیم
عوامل مؤثر بر بدخطی دانش آموزان ابتدایی
كتاب علوم تجربی پایه اول دبستان (پنج فصل آ ول)
عکس های گردهمایی معلمین راهنما دیماه 87
گرما چیست؟
بازخوردهای توصیفی
تنفس (عباس جوکار از شیراز)
ارزشیابی توصیفی
مومیایی چیست؟
اصولی که در طرح درس نویسی باید رعایت شود
نشانه های امیدواری
شماره تماس معلمين راهنمااستان بوشهر
عکس های دانش آموزانم
معلول پر تلاش
فعالیت های بخوانیم در کتاب فارسی چهارم و پنجم
تاريخچه تکامل پرچم ايران
ويژگيهاي مدرسه خوب
ارزشيابي چيست و چند نوع است؟
14 طرح انشای آموزشی
14طرح و روش املای آموزشی برای کلاس اول ابتدایی
تقسيم بندي موجودات زنده
استفاده انسان از باكتريها
بیشتر بدانیم
بیماری ها
مسابقه
تاریخچه هندسه
عددپی و تخت جمشید
روان شناسی رنگ ها
آموزشگاه رازی برازجان
عجایب هفثگانه
معنی سین های سفره نوروز
جه کسی پنی سیلین را شناخت؟
واحد تومان از کجا آمده است؟
سرگذشت باغ ارم شیراز
روان شناسی امضاء
الفبای معلمی در مدارس
پیوندها
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
روزنامه کیهان
واحد مرکزی خبر
روزنامه جام جم
سایت بازدم
فیش حقوق فرهنگیان
وزارت آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش بوشهر
مدیریت آموزش و پرورش دشتستان
هفته نامه اتحاد جنوب
سایت ایسنا
سایت سوک
سایت ارم نیوز
سایت تابناک
سایت استانداری بوشهر
دفتر آموزش و خلاقیت پیش دبستانی و ابتدایی
خبر گزاری فارس
لغت نامه دهخدا
صندوق ذخیره فرهنگیان
سایت: شیعه نیوز
جستجو گر تصویر
آپلود عکس
گالری عکس
شهر برازجان
شهرداری برازجان
فرماندار دشتستان
دفتر امام جمعه برازجان
اداره ثبت احوال دشتستان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

تقویم اخبار